Præstø havn

Præstø Havn’s genopretning efter stormfloden


I dagsordenen for Klima- og Teknikudvalgets møde 07.02.2024 finder vi som sag nr. 8 Investeringsplan for kommunale lystbådehavne.


Specielt om ”vores” havn læser vi følgende:


Præstø - forventet investering 5,4 mio. kr.
Bro 3 og 10 (område A), der blev ødelagt under stormfloden genetableres på deres oprindelige lokationer, men bliver dimensioneret korrekt og aflastes af fortøjningspæle i stedet for y-bomme, som vil sikre broerne mod storm og højvande.

Genetablering af bro 3 og 10 kan gøres uden at søge tilladelse fra Kystdirektoratet og kan derfor igangsættes med det samme, med en forventet levering i midten af juni 2024. Alternativt kan den ødelagte badebro indtænkes i projektet, hvor den dimensioneres til at være det ydre værk og bro 10 i stedet nedskaleres til almindelig flydebro. Dette vil dog betyde, at projektet skal sagsbehandles i Kystdirektoratet. I så fald, vil bro 10 sandsynligvis ikke kunne etableres til sejlsæsonen i 2024, da Kystdirektoratets sagsbehandlingstid i gennemsnit er 13 uger. Badebroen anbefales etableret først så den skærmer bro 10. Denne løsning vil medføre en merudgift på 1,5 mio. kr. i forhold til den planlagte investering på 5,6 mio. kr. da der skal etableres i alt 3 flydebroer.
Med den foreslåede løsning, hvor badebroen ikke tænkes ind i projektet, kan badebroen genopbygges i mindre og billigere flydebrosmoduler, som tages ind i vinterhalvåret som det ses i eksempelvis Kalvehave. Genetablering af den mindre badebro vil dog stadig forudsætte særskilt bevilling. 

Derudover er der behov for nye anoder til beskyttelse af havnens metalspuns (område C).

Administrationen har planlagt oprensning ved bro 8 og 10 i februar 2023 (skal nok være 2024/ovj), som sammen med nyetablering af bro 10 vil give flere pladser i havnen end i dag (inden stormfloden).

På sigt anbefaler administrationen, at der arbejdes med udvidelse af havnen ved etablering af en ny bro ud for Dambæks Have. Dette vil både kræve godkendelse fra Kystdirektoratet og en uddybningstilladelse fra Miljøstyrelsen. Denne del er ikke en del af investeringsplanen.”


Dagsordenspunktet indeholder herefter detaljer om kommunens øvrige lystbådehavne og om den samlede økonomi.
Du finder den fuldstændige tekst i sag nr. 8  her

Punktet slutter med administrationens indstilling til udvalget:


”Administrationen indstiller, at
- investeringsplanen med lånefinansiering på 37,45 mio. kr. godkendes
- der arbejdes videre med udviklingsplanen for erhvervsmolen i Klintholm Havn”


Så langt, så godt.


Man kan vel gå ud fra, at administrationen i sin behandling af sagen og med sin indstilling til Klima- og Teknik Udvalget har vejret politisk positiv holdning for sine forslag.


Hvis forslaget herefter følger den sædvanlige vej til realisering, bliver det behandlet i Økonomiudvalget 21.02.2024 og i Kommunalbestyrelsen 28.02.2024.


Vi har de bedste håb for en fremtid for og i Præstø Havn for os, der som sejlere har hjemme havnen.


Havnebestyrelse

Havnebestyrelsens funktionsperiode udløb samtidigt med, at der var valg til en ny kommunalbestyrelse i maj 2021.

Den afgående havnebestyrelse besluttede at fungere midlertidigt, indtil en ny havnebestyrelse måtte blive valgt/godkendt.

Der er medio december 2023 endnu ikke taget skridt til at etablere en nyvalgt havnebestyrelse, og den midlertidigt fungerende har i praksis været inaktiv i perioden.

Der er således fortsat ingen formel bruger-

indflydelse på Præstø havns udvikling og drift.

Havneplan med bronumre

Referater fra havnebestyrelsens møder

Seneste referat findes nederst
i denne kolonne

Møde 01-2015, læs referatet her

Møde 02-2015, læs referatet her

Møde 03-2015, læs referatet her

Møde 04-2015, læs referatet her

Møde 05-2015, læs referatet her

Møde 06-2015, læs referatet her

Nu foreligger en havneplan (vers.
august 2015)
med de nye bronumre.
Skilte med bronummeret er anbragt
på hver enkelt bro ved landfæstet.

Se den ny havnplan her

Se bådpladsernes fordeling på broerne her

Møde 01-2016, læs referatet her

Møde 02-2016, læs referatet her 

Møde 03-2016, læs referatet her 

Møde 04-2016, læs referatet her

Møde 01-2017, læs referatet he

Møde 02-2017, læs referatet her

Møde 03-2017, læs referatet her

Møde 05-2017, læs referatet her

Møde 01-2018, læs referatet her

Møde 02-2018, læs referatet her

Møde E-2018, læs referatet her 

Møde 24.09.2018. Læs referat med bilag her

Nyt fra havnefogeden

23.02.2015: Nyhdsbrev, februar 2015. Læs her

26.03.2015: Nyhedsbrev, april 2015. Læs her

10.06.2015: Nyhedsbrev, juni 2015. Læs her

16.10.2015: Nyhedsbrev, august 2015. Læs her 

10.11.2015: Nyhedsbrev, november 2015. Læs her

02.02.2016: Nyhedsbrev, februar 2016. Læs her

19.04.2016: Nyhedsbrev, april 2016. Læs her

18.11.2016: Nyhedsbrev, november 2016. Læs her

26.01.2017: Nyhedsbrev, februar 2017. Læs her

07.04.2017: Nyhedsbrev, april 2017. Læs her

22.06.2017: Nyhedsbrev, juni 2017. Læs her

07.02.2018: Nyhedsbrev, februar 2018. Læs her

18.07.2018: Nyhedsbrev, juli 2018. Læs her

18.07.2018: Bilag til Nyhedsbrev, juli 2018. Læs her

Præstø havns ordensreglement 2016

Bygge- og Trafikstyrelsen har den 15. januar 2016 godkendt en opdateret version af vort ordensreglement.

Det reviderede reglement har virkning fra og med den 5. februar 2016.

Du kan læse og udskrive reglementet her


Takstblad 2023

Kommunalbestyrelsen har godkendt t
takstblad 2023 for de kommunale
lystbådehavne.

Læs takstbladet her

Takstblad 2024

Miljøstyrelsen har netop godkendt havnens opdaterede affaldsplan, der gælder indtil 20. marts 2018.

Se og læs planen her

Affaldsplan for Præstø havn