PBKs vedtægter

Vedtægter


1. Foreningen.
Foreningens navn er Præstø Bådejerklub, forkortet PBK, og dens bomærke er en cirkel med en gengivelse af kystlinjen omkring Præstø Fjord og en markering af Præstø by, hvori er placeret et passerben. Ud fra cirklen vokser bogstaverne PBK. Klubbens vimpel er koboltblå med klubbens bomærke.

Foreningens hjemsted er Vordingborg kommune. Foreningens adresse er formandens bopæl.

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand, og i dennes fravær af næstformanden.

Foreningen kan indgå aftale om samarbejde med andre organisationer samt med Vordingborg kommune og med andre myndigheder.

2. Formål.
Foreningen skal fremme interessen for fritidssejlads samt for sikkerhed til søs, og den skal styrke solidaritet og sammenhold blandt sine medlemmer gennem fælles arrangementer som tursejlads med tilhørende socialt samvær.

Foreningen skal i øvrigt varetage medlemmernes fælles interesser samt tage initiativer, som kan gavne medlemmerne som bådejere og -brugere. Herunder skal foreningen bidrage til det folkeoplysende foreningsarbejde med udgangspunkt i sejlads og andre aktiviteter knyttet til det maritime miljø for derved at stimulere medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for andres og eget liv og helbred samt for naturværdier og miljø i øvrigt.

3. Medlemmer.

Som medlem kan optages enhver, som støtter foreningens formål, og som er fyldt 16 år.

Et medlemskab kan omfatte en person, to personer med samme adresse eller to eller flere personer, som i fællesskab ejer en båd.

For et medlemskab betales det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.
Et medlemskab kan bringes til ophør, hvis kontingentet ikke er indbetalt ved betalingsfristens udløb.

Et medlemskab kan bringes til ophør ved eksklusion, hvis det pågældende medlem efter en enig bestyrelses opfattelse modarbejder foreningens formål og interesser. Det ekskluderede medlem kan anmode om, at eksklusionen forelægges førstkommende ordinære generalforsamling. Medlemskabet er suspenderet indtil denne generalforsamling.

4. Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og finder sted hvert år inden udgangen af februar måned.

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest ved udgangen af januar måned.

Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel som e-post til hvert medlem. Indkaldelsen sendes som brevpost til medlemmer uden mailadresse.

Dagsorden, det reviderede regnskab samt forslag til budget og planer for det kommende år udsendes - tillige med evt. indkomne forslag - sammen med indkaldelsen.

For hvert medlemskab kan afgives én stemme.

Stemmeret udøves ved personligt fremmøde eller gennem fuldmagt tildelt et medlem, som har stemmeret på generalforsamlingen.

Hvert medlem kan ud over sin egen stemme afgive en stemme tildelt ved fuldmagt.

Afgørelser træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. Se dog pkt. 8. og 9.

Der skrives beslutningsreferat fra generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigent og referent, og det sendes til medlemmerne sådan som det er beskrevet for indkaldelsen. Referatet lægges også på foreningens hjemmeside.

Generalforsamlingen gennemføres med følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent samt to stemmetællere.
2) Fremlæggelse til godkendelse af bestyrelsens beretning for perioden siden seneste ordinære generalforsamling
3) Fremlæggelse til godkendelse af foreningens reviderede regnskab for det seneste regnskabsår.
4) Fremlæggelse til godkendelse af budget, herunder kontingent, for perioden indtil næste ordinære generalforsamling
5) Fremlæggelse til godkendelse af bestyrelsens planer for aktiviteter i perioden indtil næste ordinære generalforsamling.
6) Behandling af indkomne forslag.
7) Valg af medlemmer til ledige pladser i bestyrelsen.
8) Valg af formand.
9) Valg af en 1.- og en 2.-suppleant til bestyrelsen.
10) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
11) Eventuelt.

5. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til formanden med angivelse af dagsorden, og indkaldelse skal ske senest 14 dage efter at kravet er fremkommet.

For indkaldelse, afstemning, afgørelser og referat gælder reglerne i pkt. 4 om ordinær generalforsamling.

6. Bestyrelse.
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og den kan nedsætte udvalg til vare­tagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen består af fem medlemmer valgt af generalforsamlingen til en funktionsperiode på to år. To bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og tre i lige år.

Generalforsamlingen vælger foreningens formand blandt bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen udpeger af sin midte en næstformand, en kasserer og en sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre eller flere bestyrelsesmedlemmer er til stede, og beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed kan formanden afgive to stemmer.

Der skrives referat fra bestyrelsens møder, og det godkendte referat lægges på foreningens hjemmeside.

7. Økonomi.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Det reviderede regnskab underskrevet af revisorerne skal foreligge for bestyrelsen senest ved udgangen af januar måned i året efter regnskabsåret.

Forslag til budget, herunder til kontingent, skal foreligge til bestyrelsens godkendelse senest ved udgangen af november måned i året før budgetåret.
Det af bestyrelsen godkendte budget kan lægges til grund for foreningens drift indtil budgettets behandling på generalforsamlingen.

8. Ændring af vedtægter.
Forslag om ændring af foreningens vedtægter skal forelægges en ordinær generalforsamling.

Opnår ændringsforslag flertal på en ordinær generalforsamling, skal denne afgørelse tiltrædes af mindst 2/3 af de fremmødte på en ekstraordinær generalforsamling for at have gyldighed.

9. Ophævelse.

Forslag om foreningens ophævelse skal forelægges en ordinær generalforsamling.

Opnår forslaget om ophævelse flertal på en ordinær generalforsamling, skal denne afgørelse tiltrædes af mindst 2/3 af de fremmødte på en ekstraordinær generalforsamling for at have gyldighed.

Ved foreningens ophævelse skal foreningens formue anvendes til folkeoplysende formål i Vordingborg kommune.

10. Vedtægter.
Disse vedtægter er godkendt af den stiftende generalforsamling den 18. april 2010.

Præstø, den 19. april 2010

Sign. Bjarne Christensen
Dirigent
”Calypso”

Sign. Per O. Frederiksen
Referent
”Lewe Nü”